Vedtægter

Her findes foreningens vedtægter, sidst opdateret 18. december 2018.

§ 1: NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Køge Nord E-Sport
Foreningen er hjemmehørende i Køge kommune.

§ 2: FORMÅL
Foreningens formål er at tilbyde e-sport interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

§ 3: MEDLEMSKAB OG EKSKLUSION
1. Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil. Udelukkelsen skal være skriftlig begrundet. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4: ARBEJDSOMRÅDE
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 5: BESTYRELSE
Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse på 5 personer og 2 suppleanter. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar mellem sig.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i ulige år.
Næstformanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen i lige år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen – 1 i ulige år og 1 i lige år. Suppleanterne vælges for 1 år.

Hvis der sker frafald i bestyrelsen, skal en af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Bestyrelsen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges desuden 1 revisor. Revisoren er på valg for 2 år.

§ 6: UNDERUDVALG
Der skal oprettes forskellige underudvalg til støtte for bestyrelsen i driften af foreningen. Bestyrelsen tager initiativ til at nedsætte underudvalgene, og har ret til at udpege medlemmer til disse underudvalg.

Underudvalgene bør bestå af 3-5 personer.

Underudvalgene er budgetansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af bestyrelsen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i underudvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med bestyrelsen.

Bestyrelsesformanden kan ikke sidde som formand for et underudvalg.

Bestyrelsen kan til en hver tid nedlægge underudvalg, hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

§ 7: KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

§ 8: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9: GENERALFORSAMLING
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts eller i april måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest inden udgangen af februar måned det pågældende år.

3. Alle fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, samt forældre til børn under 15 år og som har betalt kontingent op til dagen har stemmeret. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive mere end 2 fuldmagts stemmer pr. afstemning.

Bestyrelse, trænere og underudvalg er alle stemmeberettigede.

4. Valgbar til bestyrelsen, er enhver der er fyldt 18 år og kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

5. Status og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.

6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. Ved ændring af vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Ved stemmelighed ved valg afgøres det ved lodtrækning.

7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 10: DAGSORDEN
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af budget og reviderede regnskab
4. Godkendelse af kontingent for kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

§ 11: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 12: ANSVAR
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer i fællesskab, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelsen.

§ 13: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 14: REGNSKABSÅR
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt.

Bestyrelsen har ansvaret for fremlæggelse af det reviderede regnskab på generalforsamlingen.

§ 15: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2. Foreningens formue og materialer tilfalder almennyttige formål i Køge kommune. Generalforsamlingen beslutter hvilke almennytte formål formue og materialer skal tilfalde.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. december 2018.