Generalforsamling 2020

Udgivet af sahl

Referatet er nu tilgængeligt her og kan hentes herunder:

Indkaldelse

Vi indkalder hermed til generalforsamling for 2020, hvilken finder sted onsdag d. 21. oktober kl. 19:00, i Køge Nord Sport Center (tidl. Rishøjhallen). Vi samles i mødelokale 1 med indgang på venstre side af bygningen.

Dagsordenen er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse af budget og reviderede regnskab
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Godkendelse af kontingent for kommende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af revisor
  8. Fusion med Borup E-sport
  9. Evt.

Bestyrelsens sammensætning

Peter Balslev har valgt at træde ud af bestyrelsen, så der skal vælges 1 nyt medlemmer af bestyrelsen, der vælges for 2 år og er på valg i lige år.

Kassereren er på valg for 2 år ad gangen i lige år. Martin Vilmann modtager genvalg.

Næstformanden vælges for 1 år ad gangen og er derfor på valg. Kasper Nordal-Lund modtager genvalg.

Der skal findes 1 ny suppleant til bestyrelsen. Vi har 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Christina Thøgersen modtager genvalg, mens Rasmus Moesgaard ikke modtager genvalg.

Fusion med Borup E-sport

Som nogle af jer ved, er vi i gang med at fusionere med Borup E-Sport. Vi er i løbende dialog med Køge Kommune og DGI i forhold til en køreplan for fusionsprocessen og det er vigtigt at pointere, at den endelige model for hvad der skal ske og hvordan ikke er 100% afklaret endnu. Nedenfor er den foreløbige skitse for, hvordan en fusionsproces kan forventes at se ud.

En fusion vil kræve, at Borup som selvstændig forening nedlægger sig selv på en generalforsamling med det formål, at overdrage alle aktiviteter og aktiver til KNES. Der er stadig lidt tvivl om, hvorvidt denne proces kræver både en godkendelse blandt både Borups medlemmer og om Køge Nords medlemmer tilsvarende skal godkende fusionen på en generalforsamling.

Hvis det er ovenstående model der er den gældende, bliver generalforsamlingen i Borup den 8. oktober ikke kun et spørgsmål om, at medlemmerne giver accept af at foreningen lukker, men også at den genopstår som en satellit under Køge Nord E-Sport.

Hvis Borup svarer ja til begge spørgsmål, vil foreningen være en satellit under KNES og fastholde lokalerne i Kulturhuset. Maskinpakken bliver stående i Borup, men ejes af KNES.

Hvis der svares nej til fusionen på generalforsamlingen i Borup mistes lokalerne til Køge Kommune og maskinpakken overdrages til KNES (jf. Borup E-Sports vedtægter).

Både Borup og KNES tror på et ja på generalforsamlingen i Borup og repræsentanter fra begge lejre har hele tiden arbejdet for fusionen. I parentes bemærket er Køge Kommune MEGET positivt stemt over for denne fusion, der bevarer muligheden for at dyrke E-Sport i Borup. Dette gælder også i forhold til at sikre lokalerne i Borup fortsat kan anvendes til E-Sport.

Efter generalforsamlingen i Borup ved vi, hvordan vi står. Hvis der som forventet stemmes ja i Borup, skal de fremmødte medlemmer i KNES også godkende fusionen med Borup. Hvis det vedtages er der mulighed for at vælge repræsentanter for satellitten i Borup ind i bestyrelsen i KNES – på lige fod med alle øvrige medlemmer i KNES.


I forhold til § 10 anbefales det, at bytte rundt på rækkefølgen af punkterne ”Godkendelse af kontingent…” og ”Valg til bestyrelsen”, så det bliver den nye bestyrelse, der godkender kontingentniveauet.

Du kan gøre dig bekendt med vores nuværende vedtægter her på siden.

Kategorier: Arrangementer